IFI7012.DT Põhipraktika II

Primary tabs

  • Info

Excerpt

Üliõpilane osaleb kooli eelseminaril, vestleb kooli õppealajuhataja ning aineõpetaja(te)ga, kuulab ja analüüsib vähemalt 5 informaatika tundi, valmistab ette ja viib läbi kokku 40 informaatika ainetundi ning viib läbi ainealaseid üritusi. Klassijuhatajatöö raames viib praktika jooksul läbi klassijuhataja tunde, korraldab õppekäike ja klassiväliseid üritusi ning osaleb õpetajate töökoosolekutel. Kokkuleppel õppejõuga võib haridustehnoloogia valikmooduli valinud üliõpilane sooritada selle praktika kooli asemel haridustehnoloogia valdkonna ettevõttes, riigiasutuses või muus organisatsioonis. Üliõpilane saab asendada praktikal ettenähtud ainetundide läbiviimise haridustehnoloogi tööülesannete täitmisega samas mahus.

Content

Õppeaine edukal läbimisel üliõpilane...
oskab orienteeruda informaatika ainekavas
tunneb kooli õppekava kui tervikut
oskab vastavalt õppekavale ette valmistada informaatika ainetunde
oskab korrektse ülesehitusega informaatika tunde läbi viia
oskab seostada informaatikat teiste ainetega, ning teab kuidas integreerida informaatikat teiste ainetundidega
tunneb ja oskab läbi viia klassijuhatamisega seotud ülesandeid