IFI7084.DT Haridustehnoloogia koolis. Sügis 2018.

Peasakid

  • Info

Kokkuvõte

Kontakttundidel arvutiklassis sooritatakse aktiivseid loovtegevusi nii individuaalselt kui rühmatööna. Iseseisva praktiseerimise ja iseõppimise vormis tutvutakse läbi veebipõhiste õppematerjalide, aktiivse diskussiooni ja refleksioonilesannete haridustehnoloogia õppetöös ja enesearengus kasutamise teoreetiliste seisukohtadega. 

Sisu

Kontakttundidel arvutiklassis sooritatakse aktiivseid loovtegevusi nii individuaalselt kui rühmatööna. Iseseisva praktiseerimise ja iseõppimise vormis tutvutakse läbi veebipõhiste õppematerjalide, aktiivse diskussiooni ja refleksioonilesannete haridustehnoloogia õppetöös ja enesearengus kasutamise teoreetiliste seisukohtadega. 

Tegevused:

Õppetöö toimub arvutiklassis S244 

1. kontaktpäev: 7.09 12.15-13.45 Sissejuhatus kursusesse. 

Kursuse kontode loomine eDidaktikumis. Digimuutused ja selle monitoorimine koolis (digipeegel.ee) ja koolides kasutatavad digikeskkonnad: (ekool.ee, stuudium.com), digiõppevara (eKoolikott, õpik.ee, eõpik.ee) ja e-hindamine (innove.ee/oppevara-ja-metoodikad/).

2. kontaktpäev: 21.09 12.15-13.45 Digipädevused ja elukestev õppimine (koolielu.ee). Õpetaja ja õpilaste digipädevused (HITSA digipädevuste mudelid). Digipädevuste kaardistamine, portfooliod.

3. kontaktpäev: 5.10 12.15-13.45 Kaasaegne õpikäsitlus ja tehnoloogia. Digitoega innovaatiliste õpitegevuste näited (lePlanner.net). Koosloomeks klassis sobivad digivahendid. 

4. kontaktpäev: 19.10 12.15-13.45 Interaktiivse uurimusliku õpitegevuse loomine oma valdkonnas.

5. kontaktpäev: 2.11 12.15-13.45 Interaktiivse uurimusliku õpitegevuse ja sellega kaasneva õpikäsitluse esitlemine.

6. kontaktpäev: 16.11 12.15-13.45 Ainetevahelised integreeritud õpitegevused digitoel. Laiendatud õpikeskkonna loomine (Google vahendid, Eliademy.com, sotsiaalmeedia jt.). 

7. kontaktpäev: 30.11 12.15-13.45 Laiendatud õpikeskkonna ja sellega kaasneva õpikäsitluse esitlemine.

Arvestuse ajad: 30.11.2018; järelarvestus 14.12.2018