KAT6008 Õpingud ja karjäärivõimalused haridusvaldkonnas 2020 sügis

Peasakid

  • Info

Kokkuvõte

Sissejuhatus

Sisu

Aine annab ülevaate õpingutest ja karjäärivalikutest haridusvaldkonnas. Käsitletakse õppimise mõju inimesele, ühiskonnale ja kultuurile. Kursus on abiks oma õppimiskogemuste mõtestamisel ning teadlikul enesearendamisel. Kõigi teemade käsitlemisel on oluline roll eneserefleksioonil. Käsitlemist leidvad teemad: Nüüdisaegne õpikäsitus ja tulevikuõppimine. Alusväärtused, uskumused ja hoiakud - nende roll ja mõju õppimisele. Õpioskused. Suhtlemisoskused. Õpetaja kompetentsid. Õpetajaameti ühiskondlik kuvand ja selle mõjutamise võimalused. Hariduspoliitika. Eesti haridus rahvusvahelises võrdluses. Eesti elukestva õppe süsteem ja selle probleemid. Karjäärivalikud haridusvaldkonnas.

 

Eeltööd kohtumisteks ja kohtumiste järel tehtavad iseseisvad tööd on välja toodud ülesannete halduris.

Kohustusliku kirjanduse loetelu, kursuse kokkulepped ja lisaülesanded kohtumistelt puudujatele on välja toodud failide ja ülesannete all.

Kontakt: tiina.anspal@tlu.ee