KAV7111.HR Kutseõppedidaktika (2018/2019)

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Õppeaine maht on 6EAP (156 tundi üliõpilase tööd), millest 36 kontakttundi (loengud, seminarid, õppekäik) ja 120 tundi iseseisvat tööd. Õppeaine iseseisva töö ülesanded on seotud Õpetajakoolituse praktika I vaatlustega praktikakoolis ning õppetegevuse planeerimisega.

Sisu

Õppeaines käsitletakse järgmisi teemasid:

  • Kutseõppedidaktika teaduslikud alused ja iseärasused, teooria- ja praktikaõppedidaktika. Kutseõppe didaktiline süsteem. Õpikäsitused ja didaktikaprintsiibid. Kutsehariduse kaasav ja sotsialiseeriv roll, selle mõju sihtrühma mitmekesisusele, õppijate iseärasused kutseõppes.
  • Väljundipõhine kutseõpe. Õppe-eesmärkide ja õpiväljundite taksonoomiad. Kutsekompetentside ja võtmepädevuste arendamine. Kutseõppe sisu kujunemise alused -kutseõppe tasemed, liigid, vormid, kutseõppe õppekavarühmad, riiklikud ja kooliõppekavad, moodulite rakenduskavad.
  • Praktiline töö õpikeskkonnas ja praktika. Töö- ja õpikeskkond kutseõppes. Vaimselt, sotsiaalselt ja füüsiliselt turvaline õpikeskkond kutseõppeasutuses.
  • Õppijakesksed õppemeetodid ja –vara teooria- ja praktikaõppes. Lõimingud kutseõppes. Hindamine ja hindamismeetodid teooria- ja praktikaõppes.
  • Õppetegevuse kavandamine õppeperioodiks lähtuvalt õppekavast, iseseiseva töö, teooria ja praktika osakaalust. Õppetunni teaduspõhine planeerimine.

Üliõpilase iseseisva töö ülesandeks on:
1.    Kohustusliku kirjanduse läbitöötamine.
2.    Vaatlusülesanne 1: Teooriaõppedidaktika (tähtaeg: 17.12.2018)
3.    Vaatlusülesanne 2: Praktikaõppedidaktika (17.12.2018)
4.    Õppetöö planeerimine (17.12.2018)
 

Kursuseprogrammi, sh kohustuslikud allikad ning loengute, seminaride lisamaterjalid on leitavad Õppematerjalide lingi alt.

Õppejõud: Reeli Liivik, reeli.liivik@tlu.ee ; Sirje Rekkor, sirje.rekkor@tlu.ee;