KAV7112.HR ÕPPEKAVAARENDUSE JUHTIMINE KUTSEHARIDUSES

Primary tabs

  • Info
  • Bookmarks
  • Learning Resources

Excerpt

Teemad: Kutsehariduse õppekava mõiste ja olemus. Kutsehariduse õppekavade kontseptuaalsed alused. Kutsehariduse õppekavade reformid Eestis. Kutsehariduse õppekavade seos kutsehariduspoliitikaga. Kutsehariduse õppekavade arendamist reguleerivad seadusandlikud aktid. Kutsehariduse õppekavade seos töömaailmaga. Kutsehariduse õppekavad ja kutsesüsteem. Kutsehariduse õppekavade arendamine ja aktuaalsed probleemid. Õppekavaprotsess kutsehariduses. Moodulõppekava, väljundipõhine õppekava. Kutsehariduse õppekava vertikaalne ja horisontaalne sidusus. Hindamine kutsehariduse õppekavas. Riikiku ja kooliõppekava koostamise ja arendamise alused ning põhimõtted. Riikliku ja kooli õppekava vahekord, õppekavade evalveerimine. Erinevate kutseõppeliikide õppekavad, täiskasvanute tööalase koolituse õppekavad. Mooduli rakenduskava. Võtmepädevuste lõimimine õppekavas. Õppekavaprotsessi juhtimine kutseõppeasutuses. Kutseõpetaja kui õppekava arendaja. Iseseisvalt töötab üliõpilane läbi kohustuslikud allikad; analüüsib kutseõppeasutuse õppekava; analüüsib ja parendab kutseõppeasutuse õppekava moodulit; analüüsib õppekavaarenduse juhtimise põhimõtteid kutseõppeasutuses ja koostab õppekava arendusrühma tööplaani; koostab analüütilise ülevaate kutsehariduse õppekavade arendamise suundadest ja aktuaalsetest probleemidest

Content

Ainekursuse läbinud üliõpilane:

  • mõistab kutsehariduse õppekava seoseid töömaailma ja kutsesüsteemiga; 
  • mõistab kutseõppeasutuse õppekava koostamise kontseptuaalseid aluseid orienteerudes õppekavade koostamist reguleerivates seadusandlikes aktides ja metoodilistes juhendmaterjalides; 
  • arutleb kutsehariduse õppekavade arendamise suundade, aktuaalsete probleemide ning kutseõppeasutuse õppekavastrateegiate üle; 
  • analüüsib riikliku ja kutseõppeasutuse õppekava seoseid ning õppekavaprotsessi riigis ja kutseõppeasutuses arvestades kutseõpetaja rolli riigi ja kutseõppeasutuse õppekavade protsessis; 
  • analüüsib kutsekooli õppekava, hindab ja parendab moodulirakenduskava; 

analüüsib kutsekooli õppekava evalveerimise aluseid ja õppekavaarenduse juhtimise põhimõtteid.

Learning Resources (Total: 1)