Ainekood AIG7231.HT Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse didaktika I 2020/2021

Peasakid

  • Info

Kokkuvõte

Erialaained 36.0 Üldkasvatusteaduslikud ja psühholoogiaained 30.0 Ainedidaktika 12.0 Praktika 24.0 Lõputöö 18.0 Kokku 120.0 Õppekava täitmiseks peab üliõpilane läbima õppekava etteantud mahus, sh sooritama kohustuslikud õppeained ning koostama ja kaitsma magistritöö. Õpingute jooksul peab õppija läbima vähemalt ühe võõrkeelse aine. Üliõpilasel, kes ei ole lõpetanud eesti õppekeelega kooli või on lõpetanud osaliselt eesti õppekeelega kooli on vaja omandada eesti keele oskus C1-tasemel.  Kuni 2015/2016 sisseastunutele sätestatakse täiendavalt lõpetamise tingimuseks ühe võõrkeele oskus Euroopa keeleõppe raamdokumendi B2-tasemel, kaugõppe/tsükliõppe üliõpilastele Euroopa keeleõppe raamdokumendi B1-tasemel ja ülikooliõpinguteks vajalik arvutioskuse tase. 

Sisu

Kursuse jooksul saadakse ülevaade õppetegevust puudutavatest õigusaktidest (Haridusseadus, PGS, Põhikooli ja gümnaasiumi riiklikud õppekavad). Tutvutakse RÕKi üldosa, ainevaldkonnaga Sotsiaalained ning ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainekavaga. Eesmärgiks on analüüsida ajaloo ja ühiskonnaõpetuse ainekava eesmärke, õppesisu, õppetegevusi ja õpitulemusi ning tuua välja võimalused, kuidas saab läbi nimetatud ainete täita õppekava üldisi eesmärke, kujundada kooliastmete kaupa kirjeldatud pädevusi, toetada lõimingut, sh läbivate teemade käsitlemist. Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetamise kontseptsiooniga tutvumine, oskuste kujundamine, õpitulemuste saavutamine, õpetaja töökava ja tunnikava koostamine. Õppekirjanduse ülevaade ja analüüs. Hindamise- ja hindamisvahendi koostamise põhimõtetega tutvumine.