EKL7309 Õpetajakoolituse põhipraktika I (EKEOM 2022)

Peasakid

  • Info

Kokkuvõte

Põhipraktika juhend ja -ülesanded on vastavuses õpetaja kutsetsandardiga (7. tase). Kõikide ülesannete täitmisel tuleb üliõpilasel rakendada õpingute käigus omandatud teadmisi ja oskusi, kasutada didaktikas õpitud meetodeid ja olla valmis materjali ja meetodivalikut õpitust lähtuvalt põhjendama. Läbivalt tuleks eneseanalüüsil lähtuda refleksioonimudelistest (vt rubriiki "Failid").

Sisu

Õppeaine sisu lühikirjeldus

Praktika juhendi tutvustamine, ülesannete juhtnöörid, kohustuslik kirjandus. Tunnivaatlusel analüüsitakse tunde lähtuvalt esitatud kriteeriumitele, lõpuseminaris analüüsitakse tunde ja probleemsituatsioone ning võetakse praktika kokku, antakse vajadusel juhtnööre edaspidiseks.

Õppeaine õpiväljundid

- vt kutsetsandard

- on saanud võimaluse rakendada erialateadmisi koolikeskkonnas;
- suudab oma õppe- ja õpetamisprotsessi siduda ja reflekteerida