EKL7349.HT Eesti keele kui teise keele didaktika I (2023)

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Luuakse võimalused saada teadmisi eesti keele teise keelena keeleoskustasemete ja nende määramise ning õpetamise kohta; omandada võtteid keeleoskuse eri aspektide arendamiseks. Üliõpilane oskab keeletundi ette valmistada, eesmärgistada ja planeerida. Üliõpilane oskab valida ja kasutada õppe eesmärkidega kooskõlas olevaid õppematerjale.

Sisu

Kursuse teemad:

1) Sissejuhatus, keeletasemed, õppekava nõuded; raamdokument ja sõsarväljaanne; mida taotletakse teise keele õppega, mis on suhtluspädevus; teise keele omandamise toetamine: keelekeskkond, ennastjuhtiv keeleõppija

2) Teise keele õpetamise meetodid (Tiina Rüütmaa)

3) Keeleõppe planeerimine, tunnikava; sõnavara ja grammatika õpetamine; aktiivõppemeetodid keeleõppes; paaristöö, rühmatöö olulisusest

4) Osaoskused (Tiina Rüütmaa)

5) Vigade parandamine, hindamine

6) Õppematerjali ja ülesannete analüüs

7) Häälduse õpetamine (Ele Arder)

Lõputöö valmib kursuse jooksul jupikaupa. Üliõpilane planeerib ühe teema õpetamise, 4-5 tundi. 

Etapid:

  • teema ja taseme (klassi) valimine: tsükli lõppeesmärgi sõnastamine: 22.09
  • teema jaotamine 4-5 tunni vahel: iga tunni õpitulemuse määratlemine: 20.10
  • eesmärgi täitmiseks sobilike tegevuste valimine: sõnavara ja grammatika; lugemine, kuulamine, rääkimine, kirjutamine - vastavate ülesannete valimine, lisaülesannete koostamine: 24.11
  • hindamismudel15.12

Kavade koostamisel võib kasutada olemasolevaid õpikuid jm materjale (pandagu viited töö lõppu kasutatud kirjandusse), kuid iga tegevus tuleb lahti kirjutada ja selgitada, mil moel see läbi viiakse ja miks just nii. Vajadusel teeb üliõpilane harjutusi ja ülesandeid juurde. Tehisintellekti kasutamine on lubatud, kuid sellele tuleb viidata.

Lõputöö hindamismaatriks:

A

B

C

D

E

tunnikonspekt on koostatud Gagné mudeli järgi

tunnikonspektist on Gagné õppeühiku osad välja loetavad

tunnikonspektis on osa Gagné mudeli etappe

tunnikonspektis on üksikud Gagné tunnimudeli etapib

tunnikonspektis pole eraldi märgata Gagné tunnimudeli etappe, kuid on märgata 3-faasilist struktuuri

hindamine näitab selgelt, kas õpitulemused on saavutatud ja on õppijat toetav

hindamine näitab üldjoontes, kas õpitulemused on saavutatud

hindamise seos õpitulemusega on osaliselt selge

hindamine on seotud üksikute õpitulemustega

tunnikavas on olemas hindamisjuhend, kuid see ei võimalda saada kinnitust õpitulemuste saavutamisele

tunnitegevused vastavad õppijate keeletasemele

enamik tunnitegevusi vastavb õppijate keeletasemele

pooled  tunnitegevused vastavad õppijate keeletasemele

osa tunnitegevusi vastavb õppijate keeletasemele

tunnitegevused on enamasti üle või alla õppijate taseme

tunnitegevused on kaasavad (õppijate aktiivsust toetavad), eakohased ja mitmekesised

tunnitegevused on enamasti kaasavad (õppijate aktiivsust toetavad), eakohased ja mitmekesised

osa tunnitegevusi on kaasavad (õppijate aktiivsust toetavad), eakohased ja mitmekesised

üksikud tunnitegevused on kaasavad (õppijate aktiivsust toetavad), eakohased ja mitmekesised

tunnitegevused on mitmekesised, ent ei toeta õppijate kaasatust, aktiivsust

tunnitegevused lähtuvad täielikult püstitatud eesmärkidest ja õpitulemustest ning on põhjendatud

tunnitegevused lähtuvad enamasti püstitatud eesmärkidest ja õpitulemustest ning on põhjendatud

osa tunnitegevusi lähtub püstitatud eesmärkidest ja õpitulemustest ning on põhjendatud

osa tunnitegevusi lähtub püstitatud eesmärkidest ja õpitulemustest, kuid põhjendused on ebaselged

tunnitegevuste seod eesmärkide ja õpitulemustega on nõrk, kuid põhjendused puuduvad

Iga etapp tuleb esitada eDidaktikumis; iga üliõpilane leiab paarilise, iga etappi tagasisidestatakse teineteisele (nädal koostamiseks, nädal tagasisidestamiseks). Tagasiside kas võetakse või ei võeta arvesse, parandatakse.

Lõputöö on valmis 5.01, tagasiside õppejõult hiljemalt 15.01, lõplik töö 22.01, hinded semestri lõpuks.