IFI7051.DT Õppedisaini alused 2021

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Haridustehnoloogia magistriõppe kohustuslik kursus. Kursuse eesmärgiks on veebipõhiste kursuste arendamise pedagoogiliste ja haridustehnoloogiliste meetodite tutvustamine, õppedisaini teooria ja praktika integreeritud käsitluse pakkumine ning õppedisaini alaste praktiliste pädevuste kujundamine. Kursus aitab kujundada valmisoleku õppedisaini projekti teostamiseks ja on sisendiks kursusele Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon

Sisu

Iseseisev töö 2 EAP, rühmatöö 1 EAP, praktikumid 1 EAP. Antud kursuse raames saavad osalejad ülevaate veebipõhise kursuse kavandamise protsessist kaasaegsete õppimisteooriate taustal. Rühmatöö-projekti raames läbitakse praktiliste ülesannete kaudu SAM õppedisaini mudeli kolm etappi: eelanalüüs, esmase prototüübi disain, arendus ja valideerimine, lõppversiooni disain, arendus ja valideerimine. Kursus annab praktilised teadmised õppedisaini projekti teostamiseks ja on kodutööde kaudu ühitatud kursustega "Õpikeskkonnad ja õpivõrgustikud" ning "Haridustehnoloogilised uuringud ja evalvatsioon".