IFI7207.DT Digitaalne õppevara

Peasakid

 • Info
 • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Digitaalse õppevaraga seotud põhimõisted. Õpiobjektide repositooriumid. Õpiobjektide kirjeldamine metaandmetega. IEEE LOM ja selle rakendusprofiil EstCORE. Vahendid õpiobjektide ja sisupakettide loomiseks. SCORM, IMS Common Cartridge, LTI. Õppevara koostamine arvutipõhiseks testimiseks, testide standard IMS QTI. Vahendid küsimuste ja testide koostamiseks. Veeb 2.0 vahendid õppevara koostamiseks. Hariduslikud äpid nutiseadmetele. Õppevara koostamine nutiseadmetele. Õppevara ja autoriõigus, avatud sisulitsentsid, avatud õppematerjalid. Digitaalse õppevara koostamise protsess. Õppevara kvaliteet.

Sisu

Kursuse sooritamiseks vajalik töö maht on 104 (4×26) tundi. Sellest kontakttundidena toimub 16 tundi seminaride vormis.

Iseseisev töö koosneb järgmistest osadest:

 • kolm individuaalset ülesannet: 
  • õpikogemuse refleksioon blogis;
  • kirjanduse analüüs õppejõuga kokkulepitud teemal;
  • veebipõhise teadmustesti koostamine TAO abil
 • rühmatöö: Veeb 2.0 põhise õppematerjali koostamine
 • individuaalne lõputöö: e-Koolikoti digikogumiku koostamine H5P kasutades. 
 • täiendavad ülesanded, millega üliõpilane võib 1-2 kolmest  individuaalsest ülesandest asendada (uue tehnoloogia või vahendi tutvustamine kontakttunnis, kursuse teemadega seotud Vikipeedia artikli kirjutamine, iseseisev lugemine ja leitud allikate jagamine kursusekaaslastega).

Refleksiooniülesandena peavad üliõpilased seadma üles ajaveebil põhineva personaalse õpikeskkonna, tutvuma lugemismaterjalidega, tegema praktilised ülesanded, kirjutama nende põhjal ajaveebipostitused, jälgima ja kommenteerima teiste kursuslaste ajaveebe ning kirjutama kokkuvõtte kursusest. 

Lõputööna koostatud terviklik õppematerjal peab kasutama ühe õppematerjalide koostamise vahendi erinevaid võimalusi ning vastama etteantud kvaliteedinõuetele. Iga kursuslane hindab ühte teise üliõpilase koostatud õppematerjali. Täiendatud ja parandatud õppematerjale esitletakse viimases kontakttunnis. 

Kirjanduse analüüsi raames annab üliõpilane teadusartiklite põhjal ülevaate ühe digitaalsete õppevaraga seotud teema aktuaalsetest probleemidest, uurimustest ja tulevikusuundadest. Kirjanduse analüüse esitletakse viimases kontakttunnis. 

Õppematerjalid (Kokku: 1)