IFI7216.DT Aktiivõpe informaatikatunnis

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Kursus toimub aktiivõppe vormis, osalejad katsetavad nii kaasüliõpilaste kui oma õpilaste peal erinevaid aktiivõppe meetodeid: Internetijaht, mõistekaardid, miniuurimus jne. Kursusel on kaks kontaktpäeva – üks kursuse algul, teine lõpul. Kontaktpäevade vahelisel ajal toimub õppetöö e-õppe ja iseseisva töö vormis. Iseseisva töö mahust poole moodustab ühe aktiivõppel põhineva informaatikatunni ettevalmistamine, läbiviimine ja dokumenteerimine (video või slaidiesitluse vormis). Ülejäänud iseseisva töö ülesanded teostatakse kahenädalaste tsüklitena, reflekteerides oma blogis kas etteantud või enda valitud teemal.

Sisu

Kursuse läbinud üliõpilane:

·      kirjeldab ja selgitab aktiivõppe mõistet ja põhimõtteid, erinevaid lähenemisi ja meetodeid aktiivõppes

·      valib informaatikatunni läbiviimiseks vanuserühmale ja teemale sobivad aktiivõppe meetodid, põhjendab oma valikut ja analüüsib rakendatud meetodite tulemuslikkust

·      loob aktiivõppe rakendamiseks informaatikatunnis sobiva õpikeskkonna ja valib sobivad õppevahendid; 

·      hindab õpilaste poolt aktiivõppe vormis omandatud informaatika õpiväljundeid

·      analüüsib ja hindab teiste loodud aktiivõppel põhinevaid  õppematerjale ja hindamisvahendeid

·      kirjeldab ja selgitab riikliku õppekava (s.h. informaatika ainekava, läbivate teemate ja üldpädevuste) ootusi aktiivõppe rakendamiseks informaatikatundides

koostab veebipõhise e-portfoolio, mille abil koostab enda õpilepingu, reflekteerib oma aktiivõppes osalemise kogemust ja tõendab õpitud pädevusi

Õppematerjalid (Kokku: 1)