Informaatika didaktika (HARNO 2021)

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

HARNO informaatikaõpetaja lisaeriala kursus 2021

Sisu

Kursuse sisu:

1.    Informaatika mõiste, aine, sisu. Ainedidaktika ülesehitus, selle kolm keskset komponenti - eesmärgid, sisu, meetodid. Kooliinformaatika koht, eesmärgid ja sisu Eesti üldhariduskooli riiklikus õppekavas, võrdlus teiste riikide õppekavadega. Informaatika õpetamise ajalugu ja tulevikutrendid Eestis ja maailmas. 
Individuaalne töö: referaat või essee etteantud artiklite põhjal. 
2.    Kooli tasandi informaatika ainekava koostamine. Ainekava osad, ülesehitus, kvaliteet. 
Individuaalne töö: informaatika ainekava koostamine.
3.    Informaatikatunni kavandamine ja läbiviimine. Õpiülesannete koostamine ja hindamine kooliinformaatikas. E-portfooliol põhinev õpitulemuste hindamine. Informaatikaklassi õpikeskkond. Digitaalsed õppematerjalid, nende litsentsid ja standardid. 
Individuaalne töö: kolme tunnikava koostamine, digitaalse õppematerjali ja hindamisvahendi loomine tunnikava juurde.
4.    Informaatika kui integreeriv ja integreeritav õppeaine. Informaatika ja infotehnoloogia ainekavu läbiva teemana kooli õppekavas, infotehnoloogial põhinevad ainetevahelised õpiprojektid. Multikultuurilise kasvatuse probleem informaatikaõpetuses. Informaatika õpetamine täiskasvanutele, ECDL ja EUCIP eksamiteks ettevalmistamine. 
Rühmatöö: IKT-l põhineva ainetevahelise õpiprojekti kava ja veebileht. 
Kokku õppetöö mahuline jaotus: 1 EAP mahus loenguid ja praktikume, 3 EAP mahus e-õpet, 2 EAP mahus individuaalset tööd. 

Õppematerjalid (Kokku: 1)