Informaatika didaktika praktikum I

Peasakid

  • Info

Kokkuvõte

Pratkikumi eesmärgiks on arendada üliõpilaste oskusi informaatika õppeprotsessi planeerimisel ja läbiviimisel ning võimaldada neil õpitut praktikas rakendada; kujundada valmisolek esimeseks põhipraktikaks.

Sisu

Didaktika kursuse raames õpitut/õpitavat  praktiseeritakse reaalses koolisituatsioonis. Üliõpilane valmistab ainedidaktika kursusele toetudes ette 5  ainealast ülesannet (praktikumiülesannet), millele saab tagasisidet õpetajalt, kaasüliõpilastelt ja õppejõult. Ülesandeid täidetakse koolikeskkonnas vastavalt individuaalsele tegevuskavale (kokkuleppel koolipoolse juhendajaga).

 

Ainedidaktika pratikumi ülesanded, mis tuleb sooritada praktikakooli juures: 

1.Õppekava õpiväljunditest lähtuva IKT pädevustesti koostamine, läbiviimine ja tulemsute analüüs

2.Õpilase informaatika e-õportfoolio hindamismudeli koostamine

3.Informaatika-alase õpetusliku ekraanivideo koostamine 

4.Läbiva teema “Tehnoloogia ja innovatsioon” projekti juhendamine

5.Ainetevahelist lõimimist toetava tunni kavandamine ja läbiviimine