KAA6115.HR Praktika lasteasutuses IV (pikk lõpupraktika)

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Praktika on mõeldud vanemate õppekavaversioonide läbijatele (sisse astunud varem kui 2018). Praktika lasteasutuses IV toimub 6-7 aastaste laste rühmas ja koolis. Praktika lasteasutuses IV järel üliõpilane oskab kujundada õppe- ja kasvatustegevuses lapsest lähtuva mängulise ja turvalise kasvukeskkonna; oskab luua võimalused lapse suhtlemis-, õpi- ja koostööoskuste kujunemiseks; suudab seostada õppe- ja kasvatustegevust ümbritseva keskkonnaga; oskab kavandada, läbi viia ja analüüsida õppe- ja kasvatustegevust; hinnata ja analüüsida laste arengut; oskab hinnata ja reflekteerida oma tööd; oskab kasutada sobivaid IKT vahendeid ja võimalusi, kujundades õpikeskkonda ja viies läbi õpitegevusi; tunneb I kooliastme 1. klassi õppe- ja kasvatustegevuse sisu ja korraldust; oskab koostada ja esineda pedagoogilise ettekandega; suudab teha meeskonnatöös.