KAE7071.HR Õpetaja professionaalne areng

Peasakid

  • Info

Kokkuvõte

Õppeaine eesmärk on mõista ja mõtestada õppimise kogemust ja tähendust individuaalse eneserefleksiooni ja rühmaülesannete kaudu, luua valmisolek nii enda kui kolleegide õppimise ja kutsepädevuste teadlikuks analüüsimiseks ning arendamiseks õpetaja kutsestandardist lähtuvalt.

Sisu

Aine läbinud õppija:

  • on teadlik õpetaja professionaalset arengut mõjutavatest teguritest ning oskab eneseanalüüsi kaudu suunata oma professionaalset arengut õpetaja kutsele esitatud pädevusootustest lähtuvalt;
  • oskab kasutada erinevaid eneseanalüüsi võimalusi ning kavandada oma tööd analüüsi tulemustest lähtuvalt;
  • mõistab oma rolli olulisust õppeasutuse erinevate tegevusvaldkondade arengu suunamisel lähtuvalt uuenenud kutsestandardi valdkondadest;
  • oskab rakendada eneseanalüüsi võtteid igapäevatöös ja reflekteerida tööalaseid kogemusi kolleegidega vastastikuse arengu toetamise eesmärgil;
  • jälgib ja hindab oma füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist, probleemide tekkimisel lahendab neid vajadusel koostöös kolleegidega.