KAE7073.HR Uurimisseminar I (2023) - Kaasav haridus

Peasakid

  • Info

Kokkuvõte

Uuriv professionaal, uurimuslik mõtteviis, uurimiseetika. Tavateadmine ja tõenduspõhine teadmine. Teaduslikud allikad, nende leidmine, tõlgendamine ja viitamine, plagiaat. Uurimisprobleem ja uurimisküsimused. Enimkasutatavad meetodid uurimistöös. Kvalitatiivsed, kvantitatiivsed ja kombineeritud uuringudisainid; läbilõikeuuring, juhtumiuuring, tegevusuuring ja arendusuuring, eksperiment. Uuringudisaini koostamine.