KAI6003.HR Uurimistöö alused ja meetodid (päevaõpe 2019)

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Tegemist on sissejuhatusega uurimistöö alustesse. Kursusel on järgmised eesmärgid: - Kujundada arusaam teadustöö põhialustest ja uurimistöö erinevatest metodoloogilistest võimalustest; - Toetada üliõpilastes valmidust iseseisvate empiiriliste uuringute kavandamiseks ja läbiviimiseks; - Toetada üliõpilase kui iseseisva eetilise uurija-praktiku arengut.

Sisu

Uurimistöö olemus ja teadustöö põhinõuded; uurimistöö kavandamine ja läbiviimise etapid. Uurimisprobleemi püstitus ja piiritlemine. Kvantitatiivne ja kvalitatiivne lähenemine; ülevaade andmekogumis-, analüüsi ja valimi moodustamise meetoditest; kvantitatiivsete ja kvalitatiivsete analüüsi meetodite praktikumid; teooria koht erinevat tüüpi uuringutes. Uurimistöö eetika. Uurimistulemuste üldistamine ja esitamine. Uurimisplaani koostamine.

Kursuse jooksul toimuvad väiksemates rühmades erialaseminarid, kus arutatakse kitsama erialavaldkonna uurimisprobleeme ja uurimistöö suundi ning enda uurimisideid ja metodoloogilist lähenemist.