KAI7005.HR MAGISTRITÖÖ SEMINAR I_2019_K

Peasakid

  • Info

Kokkuvõte

Käsitletavad teemad: • Uurimustöö senisest käigust ülevaade: teema-probleem-eesmärk- uurimisküsimused-meetodid. Uurimisteema täpsustamine. • Kontseptuaalne analüüs: teemakohaste erinevate teoreetiliste seisukohtade / kontseptsioonide tähenduste võrdlemine, üldistuste ja oma lähenemise formuleerimine. • Erialakirjanduse ning uurimismaterjali otsimine ja kasutamine. • Uurimuse vormistuslikud nõuded: töö koostisosad, keel ja stiil, kujundus, viitamine jne. • Uurimuse teoreetiliste seisukohtade esitamine.

Sisu

Kurus toetab magistritöö valmimist 

Üliõpilane:

  • määratleb ja põhjendab allikapõhiselt uurimisprobleemi
  • leiab iseseisvalt uurimistööks vajalikud teoreetilised allikad ja kujundab uurimisprobleemi põhjendatud käsitluse / magistritöö teoreetilise raamistiku
  • loob teadustöö loogikal põhineva uurimuskava, sh empiirilise uurimuse kava