KAT7033.HR Õppe diferentseerimine 2020 III voor ( GRVOM, SKVOM, KAMOM-1)

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Aine õpiväljundid - Üliõpilane: Eristab ja kirjeldab erivajadustest tingitud arengu eripära ja kohaldab ainealase õpetuse põhimõtteid lähtuvalt koolikorralduslikest õigusaktidest ning vastavalt õpilase individuaalsetele vajadustele (sh keeleline ja kultuuriline). Tunneb ja kavandab õppeprotsessi diferentseerimise/individualiseerimise põhimõtteid ja võimalusi. Seob kaasava õppe ideid koolitegelikkusega (läbi tegevusuuringu). Kasutab erinevaid meetodeid (sh tegevusuuringut) oma töö ning õppekeskkonna analüüsimiseks ja arendamiseks.

Sisu

Õpilaste eripära ja sellega arvestamine. Diferentseerimise põhimõtted ja võimalused.  Õpetaja kui oma töö uurija.  Tegevusuuringu etapid . Erivajaduste märkamine ja teadvustamine. Õpiraskused. Aktiivsus- ja tähelepanuhäire. Käitumisraskused. Autismispektri häired. Andekus kui erivajadus. Sekkumisstrateegiad. Tegevusuuringu probleemi püstitus, küsimuste sõnastamine, tegevuskava koostamine ning andmekogumismeetodite valik. Eetilised nõuded uurimistöös. Sooline ja kultuuriline eripära. Kaasav haridus ja selle rakendamine koolis. Tegevusuuringu tulemuste analüüs ja esitlemine.