KAV6056 Praktika korraldamine kutseõppes

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

Õppetöö toimub loengute, seminaride ja iseseisva tööna. Iseseisva tööna töötab üliõpilane läbi kohustusliku kirjanduse ja koostab õpimapi, mis sisaldab iseseisvaid tööd ja kirjalikku eneseanalüüsi.

Sisu

Õppetöö toimub  loengute, seminaride ja iseseisva tööna. 

Teemad: Praktikakorralduse areng Eesti kutsehariduses, selle kitsaskohad. Praktika eesmärgistamine ja planeerimine; õppija individuaalsed praktikaeesmärgid; praktikadokumentatsioonile esitatavad nõuded; õppijate praktikaks ettevalmistamine; praktika kooli- ja ettevõttepoolne juhendamine; praktika hindamine kaasates kõiki osapooli; koostöö tööandjatega praktikakohtade leidmisel, praktikate planeerimisel, läbiviimisel ja hindamisel; õppija toetamine praktikakorralduslikes küsimustes ja enesehindamisel; praktikakohapoolse juhendaja toetamine praktikakorralduse küsimustes; praktika tagasisidestamine.