KOOLID HIKis

Peasakid

 • Info

Kokkuvõte

MITTEAKTIIVNE GRUPP 10. aprillil toimub koolipäev väljaspool kooli ruume - Tallinnas Haridusinnovatsiooni keskuses. Projektipäev kannab nime "Prügi kui võimalus" Projektipäeval lähenetakse prügi teemale ajaloo, keelte-, kunsti- ja õppeainete ühendamise kaudu kasutades keskuses olevaid infotehnoloogilisi vahendeid

Sisu

Projektipäev on üles ehitatud:

 

 • õppijakeskselt - õpilased juhivad oma õppimist ise
 • rõhk on meeskonnatööl - sotsiaalsed oskused, ülesannete jagamine, vastutus, ajaraamistiku jälgimine, enda kehtestamine ja väljendamine
 • kirjalikele õpijuhistele - õppijate iseseisvus, funktsionaalne lugemisoskus, kriitiline mõtlemine
 • õppimine toimub avatud õppekeskkonnas - kasutusel on kõik keskuse ruumid, sh koridorid ja interaktiivsed keskkonnad
 • projektipäeva käigus toimub pidev oma meeskonna tegevuse reflekteerimine ja tulemuste tutvustamine ning analüüs
 • enamik ülesandeid on üles ehitatud mänguliselt, mõnes ei puudu ka võistlusmoment

 

Projektipäeva eesmärgid:

 • arendada loovust, koostööoskust, algatusvõimet innovaatiliste ideede rakendamisel
 • õppida lugema õpijuhiseid, tegema iseseisvaid otsuseid erinevate meetodite valikul ning jälgima ajakasutust
 • läbi tegevuste tutvuda erinevate tehniliste vahendite ja internetipõhiste keskkondade võimalustega
 • sisendada julgust ja enesekindlust nii uute vahendite-meetodite kasutamiseks kui ka enda töö presenteerimiseks ja rühmatöö tegemiseks
 • häälestuda loodushoiu ja säästva mõtlemise teemale
 • vaadata prügi, sh mahajäetud esemeid ja teha nende põhjal järeldusi inimeste elu-olu kohta
 • kaardistada mõiste “prügi” tähendus, mõista selle teemaga seonduvat sõnavara