Sõnastada oma magistritöö uurimisprobleem ning uurimisküsimused a) kvalitatiivse  ja b) kvantitatiivse uuringu jaoks.