KAI7015.HR - Haridustehnoloogia ja digipädevused (KEVAD)

Peasakid

  • Info
  • Õppematerjalid

Kokkuvõte

*

Sisu

KURSUSEPROGRAMM

Kõik materjalid leiad ÕPPEMATERJALIDE alt - mis on jaotatud kuupäevade järgi (nii nagu on kursuseprogrammis ja ASIOS)
Iga kuupäeva all on vastava teema materjalid (lingid jm). SAMUTI INFO PUUDUJATELE VÕI NEIL KEL VAJA LISATÖÖD TEHA. Lisaülesanded ei lähe üldisesse ülesannete haldurisse. 

Kõik ISESEISVAD TÖÖD (sh tunnitööd) on nähtavad ÜLESANNETE all. 

_____________________________________________________________

Kursuse eesmärk:
Toetada praktiliste oskuste ja haridustehnoloogiliste pädevuste kujunemist kasutamaks erinevaid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võimalusi, meetodeid ja vahendeid õppeprotsessi mitmekesistamiseks.

Kursuse õpiväljundid:
Üliõpilane
• analüüsib oma digipädevusi ning IKT rakendamise võimalusi õppimise ja õpetamise toetamisel lähtuvalt oma valdkonna vajadustest ja võimalustest;
• kavandab ja koostab IKT vahendite abil õppematerjale digivahendite abil ja jagab neid veebikeskkonnas;
• kasutab IKT võimalusi õppimise ja õpetamise planeerimisel ja läbiviimisel.

Kursuse lühikirjeldus:
Kursuseprogrammi tutvustus ja selgitused. Kursuse õpikeskkonnaga tutvumine, registreerimine (eDidaktikum). Haridustehnoloogia ajalugu, tulevikusuunad, olulisemad mõisted. IKT õppeprotsessis. Õpetaja ja õppija digipädevused. Digipädevusmudelid. Haridustehnoloogilised uuringud (haridusinnovatsioon ja kaasav haridus). Multimeedium (pilt, heli, audio, video) õppetöös. IKT-põhised õppemängud ja robootika. Autoriõigused ja intellektuaalne omand (sh andmekaitsemäärus, CC - Creative Commons). Õpiloo disainimine. Haridustehnoloogiline nõustamine. Digimäng.